VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;
Názov zákazky: Obstaranie výrobnej linky pre spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom dodávky sú zariadenia do výroby zmrazených múčnych výrobkov:
1. Zmrazovacie zariadenie s výrobníkom chladu 1 ks
2. Modulárne dopravníky
3. Múčne hospodárstvo - dávkovanie surovín
4. Baliaci systém
5. Formovací stroj a obaľovacia linka
6.Umývačka prepraviek
7. Automatizácia balenia mrazených výrobkov
8.Software pre spracovanie a ukladanie dát pre systém MES (Manufacturing Execution Systém)
Podrobná špecifikácia jednotlivých zariadení je súčasťou prílohy Kúpnej zmluvy - Príloha č. 1.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete v priložených súboroch pod textom.

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.07.2021, 10:00 hod.

Prílohy na stiahnutie:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva - príloha č. 1
Kúpna zmluva - príloha č. 2
Kúpna zmluva - príloha č. 3

Záznam z vyhodnotenia ponúk


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;

Názov zákazky: Obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia spoločnosti HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia pre zavedenie inteligentných riešení v procese výroby pre zefektívnenie výrobného procesu v spoločnosti. Podrobná špecifikácia je súčasťou Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy -Príloha č.1 a rozsahu podľa Prílohy č.2- Zmluvy;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.07.2019, 10:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu sa nachádza na http://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;

Názov zákazky: Obstaranie výrobnej linky pre spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom dodávky sú zariadenia do výroby zmrazených múčnych výrobkov. Presný zoznam a špecifikácia jednotlivých zariadení je súčasťou prílohy Kúpnej zmluvy - Príloha č. 1.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.06.2019, 10:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu sa nachádza na http://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/